Speerpunten

Het zijn verschillende principes en richtlijnen omtrent deze vijf pijlers (leven, geloof, welvaart, talent en familie) die fungeren als maatschappelijk fundament, een visie, van waaruit we samen de ecologische, religieuze, economische, culturele en sociale uitdagingen waar onze stad voor staat, aan kunnen en zullen gaan.

Wij zorgen voor het leven, van elkaar en dat van de natuur 

Een voorwaarde voor de invulling die wij geven aan het leven, is het leven zelf. De kostbaarheid van het leven, wat aan een ieder van ons is gegeven, verdient een gezonde leefstijl en leefomgeving, een verantwoorde zorg voor elkaar en het leven om ons heen.

Onze huidige tijd en omgeving dagen ons uit om gezond te leven en vragen om initiatieven in onze stad die gezonde – biologisch verantwoorde – voeding stimuleren en de ruimte bieden aan voldoende beweging. Het zijn deze initiatieven die in onze stad de ruimte verdienen om zich te kunnen ontwikkelen.

Aan het leven kun je geen prijskaartje hangen. De zorg voor ons leven kunnen we dan ook niet zonder meer overlaten aan de markt. De mens staat centraal, niet de kwartaalcijfers. De zorg voor ouderen, degenen onder ons met een beperking en zieken, is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Zorg dichtbij huis, vrij van eenzaamheid, waar mogelijk binnen familiekring, met sensitiviteit voor cultuur en religie, is de zorg die we nodig hebben.

We kunnen niet voorbij gaan aan de samenhang van ons eigen leven met dat van de natuur.  Zodra onze leefstijl de ontwikkeling van het natuurlijk leven om ons heen in de weg staat (denk aan overmatige verspilling van grondstoffen, dierenleed en luchtvervuiling), is de balans zoek. Meer groen – n.b. de kleur van onze stad – hebben we nodig. Onze toekomst ligt in duurzaam ondernemen, wonen en leven.

Daarbij verdient ons leven alle mogelijke veiligheid. Dit vraagt om een gedegen aanpak van vandalisme en criminaliteit, middels repressie, maar voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Ook het gevoel van veiligheid is belangrijk. Dit draait niet alleen om dalende criminaliteitscijfers of meer blauw op straat, maar vooral ook om een sterk gemeenschapsgevoel onder Rotterdammers op straat. We voelen ons veiliger als we ons verbonden voelen met de mensen om ons heen.

Wij waarderen geloof en bieden het de ruimte

Mensen hebben de natuurlijke aanleg om diepere zin en betekenis te geven aan het leven. Het benutten van dit vermogen tot zingeving en spiritualiteit is onmisbaar voor een harmonieuze samenleving. Zo veel Rotterdammers ervaren hun geloof als een bron van zingeving, positieve energie, discipline, structuur en ethiek om het beste uit zichzelf, studie, werk, de buurt en de stad te halen.

De ruimte voor zingeving en spiritualiteit dienen wij in onze stad in deze verschillende leefdomeinen te waarborgen. Dit geldt ook voor de publieke ruimte, (semi-)publieke voorzieningen als de zorg en het onderwijs, de arbeidsmarkt en de politiek. Dit is nodig om de uitdagingen waar we in al die verschillende leefdomeinen voor staan te benaderen vanuit de diepere zin en betekenis van het leven.

Onze grondwet biedt in principe de ruimte om dit vermogen tot zingeving en spiritualiteit optimaal te beleven. De scheiding tussen kerk en staat wordt echter te vaak misbruikt om dit waardevolle vermogen tot zingeving en spiritualiteit af te doen als iets van vroeger of als iets voor thuis. Principes als godsdienstvrijheid, het gelijkheidsbeginsel en de neutraliteit van de overheid bieden juist dit vermogen tot zingeving en spiritualiteit ook een plek in de publieke sfeer, publieke voorzieningen en het openbaar bestuur.

De religieuze diversiteit in onze stad is een verrijking, verschillende levensbeschouwingen bieden ons de nodige diversiteit aan perspectieven en inzichten op uiteenlopende uitdagingen en het leven in het algemeen. Openheid, ruimte voor ontmoeting en overdracht helpen ons deze rijke diversiteit te benutten.

Onze welvaart maken en delen we samen

Onze wereldhaven leert ons van oudsher om met een open blik naar de wereld te kijken. Open voor diversiteit. De meertaligheid en diversiteit aan culturen onder onze ondernemers in de stad zijn een verrijking voor onze positie in de wereldeconomie. We voelen de ontwikkelingen aan en staan open voor vernieuwing.

Onze welvaart en welzijn vragen om een omslag in ons economisch denken en handelen: van een (overmatige) focus op kwantitatieve groei op de korte termijn, naar meer focus op kwaliteit en duurzaamheid. Een haperende economie, toenemende schuldenlast, verspilling van grondstoffen, werkloosheid en de groeiende kloof tussen arm en rijk vragen om meer balans. Meer balans tussen mens, natuur en winst.

Denk aan de invloed van ondernemingsactiviteiten op mensen binnen en buiten de onderneming, zoals de gevolgen van onze productie en consumptie voor mensenrechten, arbeidsverhoudingen, diversiteit en consumentenrecht. De gevolgen van bedrijfsactiviteiten op de natuur, zoals energiebesparing en afvalproblematiek. En de weerslag van het leveren van diensten en de productie van goederen voor waardecreatie en werkgelegenheid.

De samenhang van ons handelen schept gemeenschappelijke verantwoordelijkheden. Het vraagt om duurzaam ondernemen, het creëren van werkgelegenheid, begeleiding naar werk, steun voor kleine ondernemers en een ruimhartig armoedebeleid, juist nu. Daarbij komt dat we met onze wereldhaven en ons profijt van de wereldeconomie, onze verantwoordelijkheid in de wereld op het gebied van mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking niet kunnen vergeten.

Deze omslag in economisch denken geldt niet in de laatste plaats voor de politiek, welke beheerst wordt door het economische domein en het huidige marktdenken dat zich vooral richt op kwantitatieve groei en de korte termijn. De economie dient in dienst te staan van de maatschappij en niet omgekeerd. Dit vraagt om kwaliteit en duurzaamheid.

Wij ontwikkelen en gebruiken onze talenten optimaal

Iedereen in Rotterdam verdient de ruimte om zo optimaal mogelijk zijn talenten te ontwikkelen en te delen met de stad. Ieder talent hebben we nodig om het mooiste uit het leven te halen. Dit vergt uiterste inspanning van ons allemaal. In het bijzonder van de jongeren die hier opgroeien, de ouders, de educatieve en maatschappelijke organisaties in de wijk en het bedrijfsleven in onze stad.

De uitdagingen waar we voor staan vragen om kwalitatief, toegankelijk, innovatief en maatschappelijk betrokken onderwijs, voor jong en oud. Naast cognitieve ontwikkeling draait het hierbij ook om fysieke, spirituele, sociale en emotionele ontwikkeling. Denk aan het belang van levensbeschouwelijk onderwijs, vakmanschap, praktijkgericht leren (ambachtscholen) en informeel onderwijs om alle talenten die onze stad rijk is optimaal te ontwikkelen en benutten.

De creatieve sector vraagt om toegankelijkheid voor iedereen. Onze stad kent een rijke diversiteit, zo ook ons aanbod en onze investering hierin. Toonaangevende, laagdrempelige platforms zijn nodig om onze talenten verder te ontwikkelen en met onze creaties de stad te inspireren.

De kennis van onze universiteit en hogescholen en de inzichten van de creatieve sector dienen meer te doorschijnen in ons openbaar bestuur. Zij bieden het openbaar bestuur verfrissende ideeën voor de ecologische, religieuze, economische, culturele en sociale uitdagingen waar onze stad voor staat.

Wij zijn in Rotterdam allemaal familie en buren van elkaar

Onze samenleving vraagt om meer balans tussen gemeenschappelijkheid en diversiteit. Een balans tussen identificatie met elkaar en ruimte om anders te zijn. Dat onze individualisering (drang naar autonomie) is doorgeschoten, blijkt onder meer uit onze vervreemding van ‘de ander’ en het problematiseren van culturele en religieuze diversiteit. We ontnemen hiermee elkaar de ruimte om jezelf te kunnen zijn: als individu, familie of gemeenschap. Verschil mag er zijn. Sterker nog onze culturele en religieuze diversiteit is een verrijking voor de stad.

Het familieleven en buurschap zijn als fundamenten voor de balans in de samenleving. Ontwrichting van deze sociale verbanden werkt door als een ontwrichting van onze stad als geheel. We hebben familie en buren nodig voor geborgenheid, saamhorigheid, zorg voor elkaar, identiteitsontwikkeling, ontmoeting en de overdracht van cultuur. Het familieleven en buurschap zijn het koesteren meer dan waard.

Onze gemeenschappelijkheid ligt in onze familiare oorsprong. Uiteindelijk hebben wij allemaal dezelfde voorouders. Wij zijn één familie. Wij delen daarbij een gemeenschappelijke woonomgeving. Van alle plaatsen en tijden die de mensheid ooit gekend heeft, delen wij vandaag de dag ons leven hier in Rotterdam. Daarbij vinden we elkaar in de kostbaarheid van het leven en een gezamenlijk streven om er samen het beste van te maken. We hebben elkaar en iedereen hiervoor nodig.

In onze geschiedenis zijn onze voorouders hun eigen weg gegaan van waaruit wij verschillende culturen, geschiedenissen, levensbeschouwingen en talen hebben ontwikkeld. Onze wegen zijn hier in Rotterdam samengekomen. We hebben elkaar veel te leren. We staan open voor elkaar. We bieden elkaar de ruimte voor ontmoeting en de overdracht van taal, cultuur, levensbeschouwing en geschiedenis.

We zijn een wereldstad. Onze gemeenschappelijkheden en collectieve Rotterdamse identiteit dienen als vertrek- en uitgangspunt in ons samenleven, waarin wij met waardering en begrip omgaan met de culturele en religieuze diversiteit die onze stad rijk is. Rotterdam heeft de kennis, kwaliteiten, energie en visie om de wereld te laten zien hoe je rijkdom put uit een diverse samenleving. En dit gaan we nu ook doen.