25 concrete ideeën

Onze visie vraagt om een vertaalslag die inspeelt op de Rotterdamse praktijk en rekening houdt met de mogelijkheden van de Rotterdamse politiek. Voor elk van de vijf pijlers van onze visie (leven, geloof, welvaart, talent en familie), ons maatschappelijk fundament, stellen we om te beginnen vijf concrete ideeën voor, als eerste stapjes op weg naar een mooier Rotterdam.

– Leven in Rotterdam –

Bij de geboorte van iedere Rotterdammer planten we een boom 

Naast het feit dat deze maatregel de stad groen kleurt, symboliseert deze maatregel de relatie tussen mens en natuur. We zijn zo afhankelijk van de natuur, dat we het niet kunnen maken om ervan te vervreemden. Meer groen in de buitenruimte, stadslandbouw en educatieve tuinen zijn nodig voor het opkrikken van onze feeling met de natuur. We stellen voor dat iedere Rotterdammer van jongs af aan niet alleen over de natuur leert, maar het ook beleeft en dat we ons zo veel als mogelijk laten omgeven door natuur. Juist in Rotterdam. Juist ook in ons stadshart. 

Rotterdam moet gezonder!

Onze tijd en stad dagen ons uit om gezond te leven. Voldoende beweging en gezond – biologisch verantwoord – eten zijn broodnodig voor een optimale ontwikkeling van lichaam en geest. In het bijzonder op school.  Op school met voorlichting, gezonde voeding en gedegen gymlessen. Buiten school op actieve en toegankelijke sportverenigingen voor jong en oud. In een schone lucht, anders is het zonde. Minder auto’s en meer OV is hiervoor nodig. Duurzaam wonen en ondernemen heeft de toekomst, dus verdient dit onze steun en dit zal ons ook dubbel en dwars terugbetalen.

Ervaren en betrokken wijkagenten met feeling voor de wijk

Leven en bezit moeten veilig zijn in Rotterdam. De pakkans van daders van criminaliteit en vandalisme moet omhoog. Lik op stuk, zonder aanzien des persoons. Het zijn niet de samenscholingsverboden die ons hierbij helpen. Onze wijken vragen om ervaren wijkagenten met gevoel voor de wijk. Vertrouwd en gerespecteerd in de wijk. Met voldoende tijd en ruimte om persoonlijk contact op te bouwen met onder meer de winkelende, ondernemende, chillende, naar school gaande, werkende bewoners die de wijk samen maken en beleven. De buurtbewoners voelen zich zo meer betrokken in het schoon en veilig maken van de wijk.

Drugs zijn zo jaren ‘90 

Het handelen en gebruiken van drugs maakt zo veel kapot. Het doet af aan wat wij Rotterdammers kunnen bereiken in ons leven. Laten we er samen alles aan doen om in ieder geval te minderen hiermee. Scherp toezicht op de leeftijdsgrens is hiervoor nodig, maar vooral juist ook preventief valt er nog veel winst te behalen. Denk aan (ludieke) campagnes in de stad om de handel erin en het gebruik ervan te ontmoedigen. Laten we hierbij ook niet vergeten dat ook alcohol een drug is.  

Gevoel voor cultuur en religie in de zorg

Vroeg of laat, kort of lang, heeft ieder van ons behoefte aan zorg. Iedereen heeft hier recht op en als gemeenschap zijn wij verantwoordelijk voor een goede zorg voor elkaar. De wensen van de zorgbehoevende staan centraal. Het liefst dichtbij huis, vrij van eenzaamheid, waar mogelijk binnen familiekring, met gevoel voor cultuur en religie. Daarom ondersteuning van mantelzorgers, middelen voor groepsactiviteiten in de ouderenzorg en indien nodig scholing en tools voor zorgverlening op het gebied van religie en cultuur.

– Geloof in Rotterdam –

Rotterdam een stad van compassie!

Tientallen steden wereldwijd gingen ons voor in het ondertekenen van een handvest gebaseerd op ‘de gouden regel’: wat u niet wil dat u geschiedt, doe dit ook een ander niet. Met het ondertekenen hiervan nemen wij als stad ons voor om ons blijvend in te spannen voor de waardering van verschillen in culturen en levensbeschouwingen in de stad. We staan garant voor de verstrekking van correcte en respectvolle informatie over andere tradities, godsdiensten en culturen aan jongeren. We stimuleren positieve waardering van culturele en religieuze verscheidenheid en dragen bij aan medeleven, gebaseerd op kennis, voor het leed van alle mensen, alle mensen. Rotterdam kan niet achterblijven.

‘Gratis parkeren op zon- en feestdagen’: ook op Offerfeest, Joods nieuwjaar en Holi

We hebben met onze religieuze diversiteit veel te vieren in Rotterdam. Kerst, Pasen, Offerfeest, Joods nieuwjaar en Holi zijn allemaal feestdagen in onze stad. Erkenning voor deze diversiteit uit zich in een regel als ‘vrij parkeren op feestdagen’, ook op deze feestdagen. Op deze manier vieren alle Rotterdammers mee in de religieuze diversiteit die onze stad rijk is. Twee of drie feestdagen voor iedere wereldreligie die in Rotterdam beleefd wordt, want het blijft geen feest natuurlijk. 

Religieus-wetenschappelijk-kunstzinnige raad voor politiek advies en agendering

De wetenschappelijke, religieuze en kunstzinnige inzichten van onze Erasmus universiteit, Laurenskerk, Mevlana moskee en museum Boijmans van Beuningen zijn van meerwaarde voor ons openbaar bestuur. Het zijn nu nog vooral de economie en de media die bepalend zijn voor de politieke agenda en het debat. Onze universiteiten, kerken, moskeeën en musea hebben het openbaar bestuur net als de economie en de media veel te bieden. Een raad voor deze organisaties is nodig van waaruit zij de politiek adviseren en onderwerpen op de agenda kunnen zetten. Zodat ook zij vanuit hun domein (structureel en ook ongevraagd) politieke uitdagingen kunnen agenderen en deze vanuit hun benadering van de nodige inzichten kunnen voorzien.

Stop misbruik van de scheiding tussen kerk en staat

In de politiek, en zo ook in onze eigen Rotterdamse gemeenteraad, wordt de scheiding tussen kerk en staat te vaak misbruikt om de ruimte voor geloof in de samenleving te beperken en af te doen als iets van vroeger of als iets voor thuis. Principes als de scheiding tussen kerk en staat, godsdienstvrijheid, het gelijkheidsbeginsel en de neutraliteit van de overheid waarborgen daarentegen juist de ruimte voor iedereen om het geloof optimaal te kunnen beleven. Onze geloofsbeleving is van meerwaarde in de samenleving en verdient terecht de ruimte in de publieke sfeer, in publieke voorzieningen en het openbaar bestuur.

Ruimte voor bezinning in (semi-)publieke voorzieningen.

In een dagelijkse sleur willen we onze diepere zin in het leven nog weleens verliezen.  Momenten van onthaasten, bezinning en gebed bieden veel Rotterdammers de nodige zin om er het beste van te maken. Onze publieke voorzieningen verdienen een plekje waarin we onszelf even kunnen bezinnen. Om te beginnen in het stadhuis.

– Welvaart in Rotterdam –

We putten meer welvaart uit de wereldwijde wortels van Rotterdammers

Rotterdam is de poort van Europa naar de wereld. Veel Rotterdamse meertalige ondernemers met hun culturele wortels verspreid over de wereld hebben een band met hun land van herkomst en/of andere landen. Stimuleer deze ondernemers tot internationaal ondernemerschap, van handel tot dienstverlening. Laten we meer gebruik maken van onze rijkdom aan bestaande internationale netwerken.

Maak winkelgebieden aantrekkelijk

Onze stad heeft nog (te) veel winkelgebieden waar het niet goed gaat. Investering in winkelgebieden is nodig, branchering aansturen en samenwerking tussen de ondernemers stimuleren. Maak het aantrekkelijk voor passende (nationale en internationale) bedrijven om zich te vestigen Rotterdamse winkelgebieden. Meer stop en shop gebieden. Leegstand haalt het leven uit de stad. Daarom meer transformeren in plaats van meer meters te bouwen en vergroen braakliggende terreinen.

Ruimhartig armoedebeleid met bijzondere aandacht voor schuldenproblematiek

Toegankelijke schuldhulp: vroegtijdige ondersteuning betekent makkelijker en eerder schuldenvrij. Te veel jongeren geraken in schulden door te gemakkelijk geld te lenen en dit vaak ook nog eens te vergokken. Bewustwordingscampagnes zijn nodig om dit te ontmoedigen. Investering in duurzame sociale woningen is nodig om de energierekening van al die huishoudens die krap bij kas zitten te verlagen. Aandacht voor de behoefte van voedselbanken. Toegankelijkheid van sport en cultuur waarborgen voor huishoudens met beperkt budget.

Samen aan de slag: steun voor startende ondernemers & 1-op-1 begeleiding naar werk

Minder regeldruk voor startende ondernemers. Toegankelijke coaching, ondersteuning en advies voor startende ondernemers en voor ondernemers die het even moeilijk hebben, denk hiervoor aan een initiatief als de Rotterdamse Zaak. Langdurig leegstaande panden goedkoop beschikbaar stellen voor ondernemers uit de bijstand. Overheidsopdrachten zo veel als mogelijk uitbesteden aan Rotterdamse ondernemers. En 1-op-1 begeleiding naar werk.

We delen onze havenexpertise met GAZA-stad: nieuwe zusterstad van Rotterdam

Met onze wereldhaven hebben we veel van onze economische ontwikkeling rechtstreeks te danken aan onze handel in de wereld. Dit schept ook verantwoordelijkheid op het gebied van mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking op wereldniveau. In onze stad respecteren en garanderen wij dan ook de rechten van vluchtelingen op voedsel, onderdak en kleding. Buiten de stad heeft Rotterdam verschillende zustersteden waarmee wij onze kennis en expertise delen. Ook in het kader van mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking gaan we als Rotterdam nieuwe zusterverbanden aan. Onze havenexpertise is het waard om te delen met een stad als Gaza-stad, welke onze betrokkenheid, steun en expertise goed kan gebruiken.

– Talent in Rotterdam – 

Geloof in het talent van potentiële school dropouts

De oplossing voor het voorkomen van voortijdig schoolverlaters ligt niet in harde aanpak. Het werkt eerder averechts. Het ontbreekt bij deze jongeren veelal aan geloof in eigen kunnen, motivatie en zin in het leven. Ze raken verstrikt in aan elkaar tegengestelde culturen thuis, op school en straat. Iedereen heeft talent. Inspiratie middels peer-education (inzet van rolmodellen in het onderwijs) is nodig. Meer persoonlijke begeleiding, aandacht voor de kracht van informele vormen van onderwijs (niet alleen theorieles, maar leren in alledaagse situaties, door het opdoen van ervaringen en interactie) en praktijkgericht leren.

De pracht van het ambacht

Het talent van te veel jongeren in Rotterdam komt onvoldoende tot ontwikkeling doordat ze een type onderwijs volgen dat onvoldoende aansluit bij hun passie en talent. Deze jongeren geven aan het beste te leren door te doen. Initiatieven vanuit onderwijs en bedrijfsleven zijn nodig om ambachtsscholen te ontwikkelen waarin jongeren zich gericht ontplooien tot meesters van een ambacht waarmee ze direct aan de slag kunnen. Van timmerman tot webdesigner.   

Divers kunst- en cultuuraanbod

Onze stad kent een rijke diversiteit aan smaken, leefstijlen, culturele achtergronden, levensbeschouwingen en disciplines welke zich uit in een verscheidenheid aan creatieve uitingen. Onze creaties inspireren, motiveren, relativeren, moraliseren en verbinden ons. Deze culturele en kunstzinnige creaties dragen bij aan een vitale samenleving. Investeren in een even divers aanbod is nodig om optimaal uit deze rijkdom aan diversiteit te putten. Toegankelijk en aantrekkelijk voor iedereen in Rotterdam. In het bijzonder ook de talenten onder onze jeugd verdienen een podium om hun talenten te ontwikkelen en te delen.

Bevordering cultuurparticipatie onder jeugd

We hebben de talenten in onze stad om onze geschiedenis, schilderwerken, kunstzinnige films en muziek op een aansprekende manier over te dragen aan onze jongeren. Samenwerkingsverbanden tussen culturele/kunstzinnige instellingen, talentvolle jongeren en het onderwijs verdienen onze steun.

Meer leerbedrijven en stageplaatsen voor de inzet en ontwikkeling van talent

Er zijn te weinig stageplekken, veel talent in onze stad dreigt hierdoor verloren te gaan. Ondernemers willen graag hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hierin nemen en tegelijkertijd de vruchten hiervan plukken door talentvolle studenten in hun kracht te zetten binnen hun onderneming. Projecten zijn nodig om deze ondernemers de nodige ondersteuning te bieden om aan de voorwaarden te voldoen om gecertificeerde leerbedrijven te worden.

– Familie in Rotterdam –

Investering in familieleven en nabuurschap

Het familieleven en nabuurschap vormen de basis van ons samenleven. Door een doorgeschoten individualisering worden deze belangrijke sociale verbanden ontwricht. Daarom investeren we in buurtinitiatieven waarin buren samen zorgen voor elkaar en een prettige wijk. Korting op familie-uitjes in Rotterdam. Support voor alleenstaande ouders. Toegankelijke relatiebemiddeling en bestrijding van huiselijk geweld. (familieleven – sociale cohesie)

Cultureel en religieus sensitief werken in jeugdzorg

Onze culturele en religieuze achtergrond en identiteit spelen een belangrijke rol in onze algemene ontwikkeling, in het bijzonder tijdens onze jeugd en adolescentiefase. Het is dan ook van grote meerwaarde en in sommige gevallen zelfs een recht, dat semi-publieke organisaties die zich inzetten voor de ontwikkeling van de jeugd in onze stad, hier goed op inspelen. Denk hiervoor aan investering in diversiteitsbeleid in jeugdzorg, waaronder pleegzorg, en het jeugd- en jongerenwerk.

Aanpak van culturele en religieuze discriminatie: ook racisme en islamofobie!

Discriminatie en uitsluiting zijn destructief voor ons samenleven. Dit vraagt om investering in begrip en waardering voor diversiteit en scherpe registratie en aanpak van discriminatie. We vragen hierbij nadrukkelijk ook om aandacht voor racisme en islamofobie. Dit omdat alle politieke partijen zeggen tegen discriminatie te zijn en in hun beleid slechts inzetten op het bestrijden van specifiek anti-semitisme en homofobie. Zeker van belang. Maar onderzoek laat ons zien dat de ernst van racisme en islamofobie in de samenleving minstens zo groot is.  

Geschiedenisles in perspectief van Rotterdammers

In Rotterdam komt een wereld aan geschiedenissen samen. Een gemeenschappelijk historisch besef is van belang voor een collectieve identiteit. Een onderwijspakket dat extra aandacht besteedt aan de geschiedenis van Rotterdam en die van Rotterdammers is daarom nodig. Denk aan het ontstaan van Rotterdam, de eerdere toestroom van toen nog ‘migranten’ uit heel Nederland, de rol van Rotterdam in de tweede wereldoorlog, de (weder)opbouw daarna, de komst van de koloniale en arbeidsmigranten en hun geschiedenis in landen als Suriname, de Antillen, Marokko en Turkije.

De Rotterdamse vlag siert de skyline van onze stad

De Rotterdamse vlag staat symbool voor onze collectieve identiteit en versterkt daarmee het nodige gevoel van saamhorigheid.  We staan er misschien niet bij stil, maar van alle plaatsen en tijden die de mensheid ooit gekend heeft, delen wij vandaag de dag ons leven hier in Rotterdam. Dit is voor ons allemaal iets bijzonders. We delen dezelfde Rotterdamse identiteit, woonomgeving en we delen een gezamenlijk streven om er in deze stad met ons allen het beste van te maken. De wapperende Rotterdamse vlag siert daarom onze skyline om ons hier dagelijks aan te herinneren.